Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Kế hoạch tổ chức
08-09-2021

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và Quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục;

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng kỷ luật, ... giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên;

Nhằm giới thiệu Khoa Công nghệ Điện tử, các ngành của Khoa đồng thời tạo điều kiện cho các bạn TSV Khóa mới có cơ hội giao lưu với Doanh nghiệp, Cựu sinh viên để các em có cái nhìn rõ ràng hơn chuyên ngành mình đã chọn.

Khoa Công nghệ Điện tử tổ chức "Tuần giáo dục định hướng cho tân sinh viên K17"

Chương trình gồm có 2 buổi:

- Buổi thứ nhất (Sáng ngày 13/09/2020): Giới thiệu về trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Khoa Công nghệ Điện tử, Giới thiệu thư viện, công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên, phổ biến chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, các hoạt động của CLB Sinh viên nghiên cứu Khoa học.

- Buổi thứ 2 (Sáng ngày 14/09/2021): Giới thiệu cụ thể các chuyên ngành của Khoa, giới thiệu và giao lưu với các CLB của trường, giao lưu với Doanh nghiệp và cựu Sinh viên. Giới thiệu về quy chế học vụ, nội quy sinh viên, các dịch vụ, cơ sở vật chất của Trường, Khoa.

Đơn vị liên kết