Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Điện tử
Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu
Ban chấp hành
Chủ đề năm học
Ban chấp hành Đoàn Khoa - Nhiệm kỳ 2022-2024
04-04-2022

Đơn vị liên kết